مشاوره تامین مالی

روش‌های مختلف تأمین مالی شرکت‌های مختلف که هر یک شرایط مخصوصی دارند، وضعیت‌های متفاوتی را پدید می‌آورند. برای دستیابی به ترکیب مناسب روش‌های تأمین مالی یک شرکت، در ابتدا باید به ‌صورتی کاملاً دقیق و به تفصیل، جریانات نقدینگی در حالات مختلف بررسی شود و با استفاده از رو‌ش‌های عملیاتی تأمین مالی در کشور و هم‌چنین ویژگی‌ها و قابلیت‌های شرکت، تحلیلی دقیق، مشخص و عملیاتی برای ارائه ساختارهای تأمین مالی بالقوه برای آن طرح ارائه شود.