ضمانت‌نامه :

يكي از مشكلات شركتهاي نوپاي دانش بنيان جهت شركت در مناقصات و همچنين عقد قراردادهاي پيمانكاري با دستگاههاي اجرايي دولتي، ارائه ضمانتنامه های مختلف به اين دستگاه ها مي باشد. با توجه به اينكه اين شركت ها عموما نوپا بوده و اعتبار چنداني بين بانك هاي تجاري ندارند، لذا همواره با مشكل عدم دسترسي به ضمانتنامه هاي مختلف مواجه هستند. صندوق شريف با آگاهي از اين موضوع و در چارچوب اساسنامه خود توانايي صدور انواع ضمانت نامه (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و...) را براي شركتهاي دانش بنيان را دارا مي باشد.

در صورتي كه كارفرماي شركت دانش بنيان به هر دليلي ضمانتنامه ارائه شده از سوي صندوق را نپذيرفت، صندوق آمادگي دارد تا با معرفي شركت به بانك عامل خود، ضمانتنامه هاي مورد نياز شركت را بطور غيرمستقيم صادر نمايد. در اين فرآيند، پس از ارزيابي شركت توسط صندوق، شركت مزبور به بانك عامل معرفي شده و با تاييد بانك ضمانتنامه بانكي مورد نظر صادر خواهد شد.

همچنین شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از ضمانت‌نامه بانک‌های عامل به واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده نمایند. در این حالت متقاضی باید پس از ارایه و تایید صلاحیت دانش بنیان شدن خود به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس www.daneshbonyan.ir، درخواست ضمانت نامه خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس www.nsfund.ir اعلام نماید، متقاضی می تواند صندوق شریف را به عنوان کارگزار ارزیابی خود در درخواست معرفی نماید، پس از تکمیل فرایند ارزیابی و دفاع، صندوق نوآوری شرکت دانش بنیان را به یکی از بانک های عامل خود جهت صدور ضمانت نامه معرفی می نماید.

فرم‌های مورد نیاز ضمانت‌نامه :

فرم درخواست ضمانت نامه
رضایت نامه های اعتبار سنجی
فرم درخواست ضمانت نامه - بازنگری اردیبهشت 95


3 :

3

لیزینگ :

شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای فروش محصولات خود از ابزار لیزینگ استفاده نمایند. در این حالت متقاضی درخواست خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس www.nsfund.ir اعلام نماید، متقاضی می تواند صندوق شریف را به عنوان کارگزار ارزیابی خود در درخواست معرفی نماید، پس از طی مراحل ارزیابی با عاملیت مالی صندوق شریف منابع در وجه متقاضی پرداخت خواهد شد.

2 :

2