وام از خط اعتباری بانک توسعه صادرات :

متقاضی، درخواست خود شامل مبلغ، نوع (سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش) و خلاصه‌ای از نحوه هزینه کرد را به صورت مکتوب طی نامه ای خطاب به مدیرعامل صندوق، ارسال می نماید، واحد ارزیابی صندوق پس از بررسی درخواست و طرح آن در کمیته فنی و سپس کمیته مشترک مصوبه اعتباری نتیجه را به متقاضی اعلام می‌نماید. مدت زمان بررسی واحد ارزیابی کاملا وابسته به ارسال به موقع اطلاعات و همکاری متقاضی می‌باشد. نرخ کارمزد برابر نرخ ترجیحی می‌باشد.

وثیقه ملکی به عنوان ضمانت در فرآیند پرداخت وام مصوب شده از اولویت بالایی برخوردار است.

برای دریافت این وام نیاز به هیچگونه ودیعه‌ای نزد صندوق و یا بانک توسعه صادرات نمی‌باشد.

فرم‌های مورد نیاز در مرحله ارزیابی :

رضایت نامه های اعتبار سنجی
فرم درخواست تسهیلات سرمایه ثابت خط اعتباری - بازنگری فروردین 95
فرم درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خط اعتباری - بازنگری فروردین 95

مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد :

ردیف شرح مدارک مورد نیاز
1 تصویر آگهی روزنامه رسمی (آخرین تغییرات اعضای هیأت مدیره و نشانی شرکت)
2 نشانی محل شرکت، کد پستی، تلفن، فاکس و شماره اقتصادی شرکت
3 نام صاحبین امضای مجاز جهت امضای قرارداد خدمات مشاوره فیمابین


1 :

1

وام از محل منابع داخلی :

متقاضی درخواست خود شامل مبلغ و خلاصه ویژگی های طرح به صورت مکتوب برای صندوق شریف ارسال می نماید، صندوق پس از ارزیابی درخواست و طرح آن در کمیته مشترک مصوبه اعتباری طرح را برای متقاضی ارسال می نماید. نرخ کارمزد در این حالت توسط صندوق شریف و بسته به نوع طرح تعیین می گردد.

فرم‌های مورد نیاز در مرحله ارزیابی :

رضایت نامه های اعتبار سنجی

مدارک و فرم‌های مورد نیاز جهت عقد قرارداد :

فرم درخواست انعقاد قرارداد تسهیلات
ردیف عنوان توضیحات
1 فرم درخواست انعقاد قرارداد تسهیلات در ابتدا فایل به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود و سپس روی سر برگ شرکت امضا و مهر شده تحویل مسئول مربوطه در صندوق گردد
2 سفته تضمین با ظهر نویسی در مواردی که تضامین مورد درخواست سفته اعلام شده باشد
3 رهن نامه ملک در مواردی که تضامین مورد درخواست وثیقه ملکی اعلام شده باشد
4 کپی سند ملکی در مواردی که تضامین مورد درخواست وثیقه ملکی اعلام شده باشد
5 چک تضمین با ظهر نویسی بدون تاریخ و بابت در مواردی که تضامین مورد درخواست چک اعلام شده باشد
6 کپی اساسنامه شرکت مهر و امضا شده به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
7 کپی آگهی روزنامه رسمی تاسیس با مهر شرکت به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
8 کپی آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در خصوص صاحبان حق امضاء به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
9 کپی آگهی روزنامه رسمی کلیه تغییرات در اساسنامه و اقامتگاه به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
10 کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره لازم است هر یک از اعضا مدارک مربوط به خود را امضا نماید.
11 چک های بازپرداخت بدون قلم خوردگی و پشت نویسی پس از انعقاد قرارداد و قبل از پرداخت تسهیلات دریافت میشود.


3 :

3

وام از محل منابع صندوق نوآوری و شکوفائی :

متقاضی باید پس از ارایه و تایید صلاحیت دانش بنیان شدن خود به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس www.daneshbonyan.ir، درخواست خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس www.nsfund.ir اعلام نماید، متقاضی می تواند صندوق شریف را به عنوان کارگزار خود در درخواست معرفی نماید، نرخ کارمزد این نوع تسهیلات حداکثر تا 15 درصد می باشد.

فرم‌های مورد نیاز در مرحله ارزیابی :

رضایت نامه های اعتبار سنجی
فرم گزارش ارزیابی تسهیلات نوآوری شکوفایی - ویرایش فروردین 95

مدارک و فرم‌های مورد نیاز جهت عقد قرارداد :

فرم درخواست انعقاد قرارداد تسهیلات
ردیف عنوان توضیحات
1 فرم درخواست انعقاد قرارداد تسهیلات در ابتدا فایل به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود و سپس روی سر برگ شرکت امضا و مهر شده تحویل مسئول مربوطه در صندوق گردد
2 سفته تضمین با ظهر نویسی در مواردی که تضامین مورد درخواست سفته اعلام شده باشد
3 رهن نامه ملک در مواردی که تضامین مورد درخواست وثیقه ملکی اعلام شده باشد
4 کپی سند ملکی در مواردی که تضامین مورد درخواست وثیقه ملکی اعلام شده باشد
5 چک تضمین با ظهر نویسی بدون تاریخ و بابت در مواردی که تضامین مورد درخواست چک اعلام شده باشد
6 کپی اساسنامه شرکت مهر و امضا شده به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
7 کپی آگهی روزنامه رسمی تاسیس با مهر شرکت به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
8 کپی آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در خصوص صاحبان حق امضاء به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
9 کپی آگهی روزنامه رسمی کلیه تغییرات در اساسنامه و اقامتگاه به صورت الکترونیکی به نشانی (sharifvc.ir@gmail.com) ارسال شود
10 کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره لازم است هر یک از اعضا مدارک مربوط به خود را امضا نماید.
11 چک های بازپرداخت بدون قلم خوردگی و پشت نویسی پس از انعقاد قرارداد و قبل از پرداخت تسهیلات دریافت میشود.


2 :

2