منابع داخلی

بر طرف کردن نقدینگی شرکت‌ها یکی از بخش‌های مهمی است که دغدغه‌های اصلی سهامداران و مدیران را تشکیل می‌دهد. این صندوق آمادگی دارد با توجه به امتیاز اعتباری هر شرکت، با ارائه مدل‌های انعطاف‌پذیر، منابع مالی در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.
جهت اخذ تسهیلات مالی از منابع داخلی صندوق، متقاضی درخواست خود را (شامل مبلغ و خلاصه ویژگی‌های طرح) به صورت مکتوب برای صندوق شریف ارسال می‌نماید و کارشناسان صندوق پس از ارزیابی درخواست و طرح آن در کمیته فنی، مصوبه جهت اجرا به واحد امور قراردادهای صندوق ارسال می‌گردد. نرخ سود در این حالت توسط صندوق شریف و متناسب با نوع طرح تعیین می‌گردد.