مدل‌های جدید سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان